Svake godine, 2. februara, obilježavamo Svjetski dan vlažnih staništa (WWD) kako bismo podigli globalnu svijest o velikom značaju močvara za ljude i našu planetu. WWD je takođe prilika za obilježavanje potpisivanja Ramsarske konvencije o močvarama u iranskom gradu Ramsaru 1971. godine.

“Močvare i voda”, tema za WWD 2021, ističe močvare kao izvor slatke vode i podržava akcije na njihovom obnavljanju i zaustavljanju njihovog gubitka. Suočeni smo sa rastućom slatkovodnom krizom koja prijeti ljudima i našoj planeti. Koristimo više slatke vode nego što priroda može napuniti, a mi uništavamo ekosistem o kojem voda i sav život najviše ovise – močvarama. Kampanja 2021. godine naglašava doprinos močvara količini i kvaliteti slatke vode na našoj planeti. Voda i močvare povezani su u nerazdvojnom suživotu koji je presudan za život, našu dobrobit i zdravlje naše planete.

Šta močvare rade?

Svježe i slano močvarno zemljište održava čovječanstvo i prirodu. Podržavaju naš društveni i ekonomski razvoj kroz više usluga:

1- Čuvaju i pročistuju vodu

Močvare zadržavaju i opskrbljuju većinu naše slatke vode. Oni prirodno filtriraju zagađivače, ostavljajući vodu koju možemo sigurno piti.

2- Hrane nas

Akvakultura je najbrže rastući sektor proizvodnje hrane, dok je samo ribarstvo unutar kopna dalo 12 miliona tona ribe u 2018. godini. Rižine ribe godišnje nahrane 3,5 milijardi ljudi.

3- Podržavaju našu globalnu ekonomiju

Močvare, najcjenjeniji ekosistem, pruža usluge u vrijednosti od 47 milijardi američkih dolara godišnje. Više od milijarde ljudi oslanja se na močvare zbog zarade.

4- Osiguravaju prirodi dom

40% svjetskih vrsta živi i razmnožava se u močvarama. Godišnje se otkrije oko 200 novih vrsta riba u slatkovodnim močvarama.Koraljni grebeni dom su za 25% svih vrsta.

5- Čuvaju nas

Močvare pružaju zaštitu od poplava i oluja, s tim što svaki hektar močvara upija do 1,5 miliona galona poplavne vode. Močvare pomažu u regulaciji klime: tresetišta pohranjuju dvostruko više ugljika od šuma, a slane močvare, mangrove i korita morske trave također sadrže velike količine ugljika.

Every year, on the 2nd of February, we celebrate World Wetlands Day (WWD) to raise global awareness about the high importance of wetlands for people and our planet. WWD is also an occasion to commemorate the signing of the Ramsar Convention on Wetlands in the Iranian city of Ramsar in 1971.

“Wetlands and water”, the theme for WWD 2021, shines a spotlight on wetlands as a source of freshwater and encourages actions to restore them and stop their loss. We are facing a growing freshwater crisis that threatens people and our planet. We use more freshwater than nature can replenish, and we are destroying the ecosystem that water and all life depend on most – Wetlands. The 2021 campaign highlights the contribution of wetlands to the quantity and quality of freshwater on our planet. Water and wetlands are connected in an inseparable co-existence that is vital to life, our wellbeing and the health of our planet.

What wetlands do?

Fresh and saltwater wetlands sustain humanity and nature. They support our social and economic development through multiple services:

1- Store and clean water

Wetlands hold and provide most of our freshwater.

They naturally filter pollutants, leaving water we can safely drink.

2- Keep us fed

Aquaculture is the fastest-growing food production sector, while inland fisheries alone provided 12 million tonnes of fish in 2018.

Rice paddies feed 3.5 billion people annually.

3- Underpin our global economy

Wetlands, the most valuable ecosystem, provide services worth US $47 trillion a year.

More than one billion people rely on wetlands for income.

4- Provide nature a home

40% of the world’s species live and breed in wetlands. Annually, about 200 new fish species discovered in freshwater wetlands.

Coral reefs are home to 25% of all species.

5- Keep us safe

Wetlands provide protection from floods and storms with each acre of wetland absorbing up to 1.5 million gallons of floodwater.

Wetlands help regulate the climate: peatlands store twice as much carbon as forests, with salt marshes, mangroves, and seagrass beds also holding vast amounts of carbon.

There is no ongoing projects in "Our space" programme at the moment.

Besides projects defined by programmes, Center for environment is actively working on other topics in the field of environment and on networking with other organizations at the regional and international level. In the section "Other Projects" we are presenting projects which are not related to the specific program.

Ongoing project and activities Completed projects and activities

There is no ongoing projects in "Our space" programme at the moment.

Besides projects defined by programmes, Center for environment is actively working on other topics in the field of environment and on networking with other organizations at the regional and international level. In the section "Other Projects" we are presenting projects which are not related to the specific program.

Ongoing project and activities Completed projects and activities

Lost your password?