Svake godine se 21. marta obilježava Svjetski dan šuma. Važnosti šuma za opstanak života na zemlji su mnogostruke. Šume su staništa brojnih vrsta, imaju važnu ulogu u filtraciji pitke vode, koriste CO2, a ispuštaju kiseonik, ublažavaju klimatske ekstreme itd.

Šumovitost Bosne i Hercegovine je visoka i iznosi oko 60%. Šume i šumske zajednice su sačinjene od jedne (čiste sastojine) ili više vrsta drveća (mješovite sastojine). U zavisnosti od klimatskih i orografskih uticaja imamo horizontalnu i vertikalnu raspodjeli šumske vegetacije u BiH, pa tako imamo: šume crnike, šume medunca i bijelog graba, šume kitnjaka i graba, šume sladuna i cera, šume bukve i jele sa smrčom, šume subalpinske bukve ili smrče, šume bora krivulja.

Bogatstvo vrsta nekog područja se ogleda i kroz prisustvo reliktnih i endemskih vrsta, a u BiH imamo i šumske zajednice sačinjene od ovih vrsta: šume munike (tercijarni relikt) te veoma posebne fitocenoze Pančićeve omorike.

Pančićeva omorika je po nekima najljepša drvenasta vrsta Evrope – sa svojom izrazito vitkom i uskom krošnjom. Ovo je drvenasta vrsta koja je preživjela ledeno doba sakrivši se u surovim staništima srednjeg toka rijeke Drine. Za nju kažemo da je najstarija evropska vrsta drveća, a koja je posljednja otkrivena (zahvaljujući naporima našeg velikog istraživača Josifa Pančića).

Centar za životnu sredinu kao partnerska organizacija učestvuje u trogodišnjem projektu podržanom od strane fondacije Franklinia „Podrška restauraciji i konzervaciji najstarije evropske vrste drveća (Picea omorika (Panč.) Purkinye) sa ciljem očuvanja ove vrijedne šumske drvenaste vrste.

Pritisci na šume su veliki: od klimatskih promjena sa sve češćim klimatskim ekstremima (koji su tokom prošle godine doveli do požara koji su uništili veliki dio stabilnih sastojina Pančićeve omorike), preko velike potražnje za drvetom kao sirovinom, pa sve do ilegalne sječe i šumske krađe.

Centar za životnu sredinu poziva vizuelne umjetnike da se prijave na javni konkurs za vizuelni prikaz na temu “Balkan bez uglja u 2036. godini”. Konkurs je otvoren do 16. maja 2022. godine.

VIŠE DETALJA...
close-link

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?