Arhus centar

Centar za životnu sredinu kroz svoj rad  promoviše odgovoran i argumentovan pristup u zagovaranju i promovisanju zaštite životne sredine. Tako je veoma važan segment rada Centra i stručni pravni tim.

Uporedo sa jačanjem rada pravnog tima u junu 2013. godine, Centar za životnu sredinu je pokrenuo rad Arhus centra za informisanje, učešće javnosti u donošenju odluka i pravnu zaštitu u oblasti životne sredine. Glavni cilj Arhus centra je da unaprijedi implementaciju Arhuske konvencije u BiH* i da bude veza između javnih organa i šire društvene zajednice, a naročito na lokalnom nivou.

Kancelarija Arhus centra Banjaluka je sastavni dio Centra za životnu sredinu i otvorena je za građane, predstavnike udruženja i institucija koji žele da se kvalitetno i pravovremeno informišu o pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine, te da se adekvatno pripreme za uključivanje u procese donošenja odluka.

Pravni tim Centra za životnu sredinu aktivno radi kroz sve kampanje i programe, a takođe budno prati i oblast zakonodavstva Bosne i Hercegovine, komentariše zakone, mnogobrojne podzakonske akte, dozvole, studije uticaja na životnu sredinu, strateške procjene uticaja na životnu sredinu, različite strateške dokumente, kao i prostorno-plansku dokumentaciju.

 Pravnici Centra za životnu sredinu reaguju i kada je riječ o pojedinačnim slučajevima u kojima dolazi do ugrožavanja životne sredine.

* Konvencija Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine usvojena je 25. juna 1998. u danskom gradu Arhus (Århus) na Četvrtoj ministarskoj konferenciji „Životna sredina za Evropu“. Stupila je na snagu 30. oktobra 2001. godine. 

Više o Arhus centru na web site-u: www.aarhus.osce.org

 

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?