Uzevši u obzir činjenicu da su invazivne strane vrste (IAS) jedna od dvije najveće globalne prijetnje biodiverzitetu, time predstavljajući ogromnu ekološku, ekonomsku i zdravstvenu prijetnju, u sklopu projekta DTP Sava TIES posebna pažnja je posvećena načinima upravljanja najprisutnijih invazivnih vrsta biljaka Savskog sliva.

Tokom sljedeće tri godine, različite metoda iskorjenjivanja će biti testirane na najprisutnijim invazivnim vrstama biljaka našeg regiona. Definisano je sedam pilot područja u četiri zemlje koja će se koristiti kao test područja za iskorjenjivanje. One su locirane na mjestima velike konzervacijske važnosti, a koje su ili ugrožene ili pod velikom prijetnjom: park prirode Ljubljansko Barje (Slovenija), park prirode Lonjsko polje (Hrvatska), zaštićeno područje Odransko polje (Hrvatska), nacionalni park Una (BiH), Tišina (BiH), specijalni rezervat prirode Obedska Bara (Srbija).

U periodu od 14. do 18. septembra vodeći partner radnog paketa za implementaciju pilot projekata – Pokrajinski Zavod za zaštitu prirode AP Vojvodina (Srbija) je obišao svih sedam navedenih područja zajedno sa projektnim partnerima/upravljačima područja. Ovom prilikom su razrađeni planovi za implementaciju pilot projekata.

Imajući uvid u prisustvo vrsta koje predstavljaju najveću ekološku i ekonomsku prijetnju, projektni partneri su predložili testne površine na kojima će se raditi mapiranje i iskorjenjivanje IAS, dok će revitalizacija staništa biti praćena dvije godine. Uz to, biće praćeni i biofizički i ekonomski parametri, a u svrhu evaluacije efikasnosti korištenih metoda.

U cilju uporednog izvještavanja rezultata o finansijskoj i biofizičkoj efikasnosti korištenih mjera kreiran je i obrazac za planiranje implementacije pilot projekata. Koristeći ovu šemu, alati, oprema, ljudski resursi, rad i efikasnost će obezbjediti informacije korisne za daljnje opširnije upravljanje IAS sliva rijeke Save.

Rezultati koji će biti prezentovani u zajedničkom implemetacijskom izvještaju. biće korišteni i kao doprinos razvoju međusektorskih politika, na treninzima za zainteresove strane i prezentovani ključnim donosiocima odluka.

Bagremac, divlji krastavac i negundovac na obali Tišine © Aleksandra Anja Dragomirović

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?