Mjesto implementacije Budžet projekta (EUR) Voditelj projekta ili partner Donator projekta (naziv) Iznos kontribucije (od donatora) Vremensko trajanje 
Bosna i Hercegovina 119.506,00 Partner Kvinna till Kvinna 119.506,00 01/01/21-31/12/23

Naziv projekta:  Ženska ljudska prava i EU integracije II

Opšti cilj:

Ženska prava i ravnopravnost spolova u BiH sastavni su dio procesa pristupanja EU.

 

Specifični ciljevi:

 1. Razvoj nove strategije zagovaranja; Sastanci / konsultacije sa ciljanim grupama (institucije EU u Briselu i u BiH, organizacije UN-a, ambasade u BiH i druge relevantne institucije); Priprema i slanje pisanih podnesaka / inputa, priprema narednog alternativnog CEDAW izvještaja i mid-term UPR-a
 2. Organizacija treninga za izgradnju kapaciteta/studijske posjete studenata (sa četiri univerziteta u BiH.
 3. Uključivanje rodne perspektive u upravljanje krizama i zelenoj tranziciji
 4. Terensko i uredsko istraživanje broja i uloga žena u kriznim štabovima; Izrada i promocija smjernica; sastanci hCa i Centra za životnu sredinu i razvijanje modaliteta rada; odabir tematskih područja za istraživanje, rad s aktivistima iz oblasti zaštite životne sredine .
 5. Dizajn barometra za rodnu integraciju u EU (priprema pitanja, sistematizacija i iznošenje odgovora, praćenje i mjerenje napretka)
 6. On-line aktivnosti i akcije vidljivosti (Objavljivanje informacija na ukljuciseu.org, društvenim mrežama, „Stub srama“, razmjena informacija s medijima, prijevod i promocija pojmovnika rodne ravnopravnosti)

 

Očekivani rezultati:

 1. Predstavnici EU i UN sve više daju prioritet rodnoj ravnopravnosti u procesu pristupanja EU.
 2. Ojačan kapacitet nove generacije studenata iz različitih gradova u BiH za analizu, praćenje i zagovaranje ženskih ljudskih prava u procesu pristupanja EU.
 3. Rodna perspektiva ugrađena u područje upravljanja krizama i zelene tranzicije
 4. Barometar rodne integracije u EU omogućio je organizacijama civilnog društva da mjere stepen napretka koji su postigli ključni politički lideri na polju rodne ravnopravnosti i procesa pristupanja EU
 5. Građani su informirani i upoznati sa rodnom terminologijom i nužnošću pokretanja procesa pristupanja EU

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?