Centar za životnu sredinu, uložio je relevantnim insititucijama zahtjev za olakšanjem pristupa ekološkoj pravdi, a u vezi sa osiguranjem besplatnog pristupa službenim glasilima javnih vlasti u Bosni i Hercegovini.

Ova svojevrsna inicijativa je nastala zbog skorašnjeg omogućavanja besplatnog onlajn pristupa “Službenom glasniku” Republike Srpske, da bi potom pristup istom opet postao predmetom pretplate, a što je u pravilu slučaj i sa svim drugim službenim glasilima u BiH.

U eri tehnoloških dostignuća smatramo da je ovo jedan prevaziđen arhaizam i da se građanima i građankama mora osigurati slobodan pristup važećim propisima, a kako bi pravovremeno bili upoznati sa svojim pravima, ali i obavezama, kao i svim regulama koje u njihovo ime donosi javna vlast.

Napominjemo, u ovom trenutku pristup službenim glasilima, a time i važećim zakonima i drugim opštim aktima, imaju samo ona lica koja plate godišnju pretplatu preduzećima koje izdaju službene glasnike, a koja iznosi oko 350 KM. To praktično znači da je zaštita prava građana prvenstveno uslovljena platnim razredom svakog zainteresiranog lica, a time je i stvarna vladavina prava direktno osujećena.

Zbog toga se u zahtjevu ističe da se svim građanima BiH omogući pristup na način da važeći propisi budu dostupni besplatno na internet stranicama službenih glasnika ili da donosioci odluka izrade bazu podataka sa redovno ažuriranim izmjenama i dopunama zakona i drugih opštih propisa, a da bazi pristup bude besplatan.

Prepreke ovoj faktičkoj “elitizaciji” pravde i državnom “monopolu” nad poznavanjem prava i obaveza koje se nameću građanima, suštinski predviđa i Aarhuska Konvencija koju je potpisala i BiH, zbog čega smo uvjerenja da jednak pristup pravdi ovisi od jednakog pristupa “pravu”, koje je u datom slučaj pravo na pristup relevantnim informacijama.

Budući da se legitimna javna vlast crpi iz volje svih građana, poznavanje propisa kao instrumenata te vlasti predstavlja osnovno pravo tih građana, a kako se javnim glasilima inače uređuje najširi spektar društvenog života u BiH, Centar je pozvao i ostale organizacije civilnog društva da ulože isti zahtjev, kako bi se praktički olakšao pristup opštoj pravdi.

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?