Centar za životnu sredinu (u daljem tekstu: Centar) proširio je svoje članstvo u još jednoj od mreža profesionalnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, ljudi i prirode, kako regionalno tako i globalno.

Nakon samoinicijativne aplikacije, te procesa razmatranja članstva, skupština Justice & Environment Network — evropske mreže organizacija koje se bave ekološkim pravom, odnosno pravnim aspektima zaštite životne sredine i zagovaranjem ekološke pravde, prihvatila je Centar u svojstvu pridruženog člana mreže.

Justice and Environment Network, s kojom mrežom je Centar uspješno sarađivao u proteklim godinama, koalicija je petnaest organizacija iz Evrope koje za cilj imaju jačanje ekološkog zakonodavstva i adekvatne implementacije, odnosno zaštite životne sredine, ljudi i prirode, kako na nacionalnom tako i na nivou Evropske unije.

Istovremeno, kako predstavlja jaku sponu između institucija EU i lokalnih zajednica, ova mreža organizacija, i to iz Belgije, Njemačke, Hrvatske, Češke, Španije, Estonije, S. Makedonije, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunije, Bugarske i Grčke, aktivno utiče na kreiranje dalekosežnih javnih politika, a koje svakako utiču ili mogu znatno uticati na važeći ali i budući pravni okvir zaštite životne sredine i u Bosni i Hercegovini, a koju će da predstavlja Centar.

Uoči 25. godišnjice od usvajanja Aarhuske konvencije pri Ujedinjenim nacijama, koja za sve organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom i unaprjeđenjem kvaliteta životne sredine predstavlja neizostavan izvor prava, primjetan je porast sve većih napora organizacija i građana usmjerenih ka boljoj pravnoj zaštiti životne sredine — a koji napori su nedavno jasno podržani i proklamovani na globalnom nivou Rezolucijom o prepoznavanju ljudskog prava na čistu, zdravu i održivu životnu sredinu (A/76/L.75), koju je u julu 2022. godine usvojila Generalna skupština UN-a.

,,U narednom periodu, Centar će u ovoj mreži stoga da razmjenjuje stečena iskustva i ekspertizu u oblasti ekološkog prava, te da isto obogati novim vještinama potrebnim za beskompromisnu implementaciju Aarhuske konvencije, ali i drugih relevantnih međunarodnih izvora prava koji upućuju na napredne mehanizme pravne zaštite životne sredine, ljudi i prirode. Svakako, uz pomoć mreže, Centar će da nastavi proaktivno djelovanje i na polju zagovaranja boljih javnih politika i učešća javnosti, sve u cilju dostizanja većeg stepena ekološke pravde u našem društvu i šire”, istakao je Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?