Povodom 2. februara, Međunarodnog dana vlažnih staništa upozoravamo na važnost i potrebu da se ovakva staništa očuvaju, a kojih je samo tri u Bosni i Hercegovini. Jedno od nekad najkarakerističnijih područja ovog tipa i trenutno najugroženijih je Bardača, kompleks koji je nekad činilo 11 ribnjaka u sklopu opština Srbac i Gradiška.

Centar za životnu sredinu i Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta na ovaj dan žele da predstave svoj stav da se Bardači može vratiti stari sjaj ukoliko se pristupi revitalizaciji i proglašenju zaštite.

Jovica Sjeničić, Društvo za zaštitu i istraživanje biodiverziteta: „Trenutno od vrsta koje su vezane za vodu i priobalu zonu ima uslova za gniježđenje samo nekoliko vrsta divljih pataka u manjem broju, labudove, čigre, gnjurce i lisku a tih vrsta ima na skoro svakoj vodenoj površini u BiH tako da Bardaču skoro više ništa ne čini međunarodno važnim vlažnim staništem. Međutim, oživljavanje Bardače je ipak moguće uspostavljanjem saradnje, održivog snabdijevanja ribnjaka vodom i ponovnog pokretanja ribnjačke proizvodnje.“

Već duži niz godina zagovaramo kod nadležnih institucija da se ozbiljno pristupi problemu upravljanja ovog područja. Ova dva udruženja planiraju ponovo pokrenuti proces pravne zaštite Bardače na nivou Republike Srpske.

Viktor Bjelić, Centar za životnu sredinu: „U periodu od 2012. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je na našu inicijativu vodilo postupak proglašenja prethodne zaštite i krajem 2017. godine su taj postupak okončali Zaključkom o obustavljanju postupka proglašenja. Smatramo da je u ovaj postupak resorno ministarstvo trebalo uložiti više energije, a ne odustajati od Bardače. Ovo je dokaz da nadležne institucije nemaju moć i uticaj da se očuva jedino međunarodno močvarno stanište koje imamo. Mi od Bardače ne odustajemo i pokrenućemo ponovo inicijativu za proglašenje zaštićenog područja.“

Bosna i Hercegovina je 1992. godine ratifikovala Konvenciju o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, koja je poznatija i kao Ramsarska konvencija. Od tada su po ovoj konvenciji proglašena tri vlažna staništa u BiH: Bardača, Hutovo blato i Livanjsko polje, od kojih samo Park prirode Hutovo blato ima status zaštićenog područja u BiH.

foto: Goran Dujaković

info grafika – dizajn: Aleksandar Škorić

 

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Trenutno u okviru programa "Arhus centar" nema aktuelnih projekata.

Trenutno u okviru programa "Naš prostor" nema aktuelnih projekata.

Centar za životnu sredinu, pored projekata koje realizuje u okviru definisanih programa, aktivno radi i na drugim temama iz oblasti životne sredine i umrežavanja sa drugim organizacijama na regionalnom i međunarodnom nivou. U sekciji "Ostali projekti" prezentujemo projekte koji tematikom nisu vezani za određeni program.

Aktuelni projekti Završeni projekti

Lost your password?