CZZS | Statut
3837
page,page-id-3837,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Statut

 • Statut u pdf formatu možete preuzeti ovdje

Na osnovu člana 16. Zakona o udruženjima i fondacijama i člana 32. Statuta Udruženja, Skupština Udruženja «Centar za životnu sredinu», na sjednici održanoj 20.07.2013. godine je usvojila;

STATUT UDRUŽENJA

»CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU»

 

I.        OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Udruženje «Centar za životnu sredinu» (u daljem tekstu Udruženje) je neprofitno, nevladino i nestranačko udruženje u koje se dobrovoljno udružuju i učlanjuju građani radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka, utvrđenih ovim Statutom i Zakonom o udruženjima i fondacijama (u daljem tekstu Zakon).

 

Član 2.

Ovim Statutom se utvrđuju opšte odredbe, statusna pitanja, javnost rada, ciljevi, djelatnosti, postupak prijema i prestanka članstva, organizaciona strukutura, ekonomsko-finansijsko poslovanje, postupak izmjena i dopuna Statuta, prestanak rada, prelazne i završne odredbe, kao i druga pitanja od značaja za rad Udruženja.

 

Član 3.

Udruženje ostvaruje saradnju sa drugim srodnim organizacijama, zajednicama i ostalim subjektima iz zemlje i inostranstva, u cilju što uspješnijeg i potpunijeg ostvarivanja programskih ciljeva, te podsticanja zajedničkih aktivnosti i jačanja saradnje.

 

II.        STATUSNA PITANJA

 

Član 4.

Udruženje je pravno lice, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 5.

Puni naziv Udruženja: “Centar za životnu sredinu»

Skraćeni naziv Udruženja: „CZZS“

Puni naziv Udruženja na engleskom jeziku: ”Center for Environment”

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku: „CfE“

Sjedište Udruženja: Banjaluka, Ulica Cara Lazara 24.

Područje djelatnosti Udruženja: Republika Srpska i šire, u skladu sa Zakonom.

 

Član 6.

Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:

 1. Predsjednik Udruženja,
 2. Potpredsjednik Udruženja.

 

Član 7.

Udruženje ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm (tridesetpet milimetara).

U sredini pečata nalazi se stilizovani crtež Vitruvijanskog čovjeka Leonarda da Vinčija.

Na gornjem obodu pečata nalazi se puni naziv Udruženja napisan na srpskom jeziku latiničnim pismom, a na donjem obodu pečata nalazi se puni naziv Udruženja na engleskom jeziku.

 

 

 

III.        CILJEVI I DJELATNOSTI

 

Član 8.

Ciljevi Udruženja su:

 1. podizanje svijesti javnosti o životnoj sredini,
 2. zaštita životne sredine i unapređenje stanja životne sredine,
 3. promocija i zagovaranje principa održivog razvoja,
 4. popularizacija volonterskog rada,
 5. zagovaranje većeg učešća javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini.

 

Član 9.

Djelatnosti Udruženja su:

 1. pružanje podrške i zastupanje građana i udruženja u pitanjima iz oblasti životne sredine i održivog razvoja,
 2. pružanje stručne pomoći građanima, udruženjima i drugim pravnim subjektima u predmetima iz oblasti životne sredine i održivog razvoja,
 3. realizacija projekata, akcija, seminara, kampova, kampanja i drugih oblika programskih aktivnosti,
 4. organizovanje ili podrška organizovanju konferencija, savjetovanja, predavanja, seminara, radionica, stručnih i drugih skupova u oblastima životne sredine i održivog razvoja,
 5. pružanje konsultantskih i drugih vrsta usluga iz domena životne sredine i održivog razvoja.

 

 

IV.        JAVNOST RADA

 

Član 10.

Rad Udruženja je javan.

U cilju informisanja članova i javnosti, Udruženje može koristiti sredstva javnog informisanja, vlastita glasila, izvještaje i slično.

 

Član 11.

Udruženje je dužno obezbjediti nesmetan pristup informacijama predstavnicima javnog informisanja koji prate njegovu aktivnost.

 

Član 12.

Udruženje je dužno da preduzme aktivnosti u cilju stalnog obavještavanja članova Udruženja o radu, odlukama i drugim aktima, kao i da svakom članu koji se pisano obrati omogući potpun uvid u:

 1. ostvarivanje ciljeva i zadataka,
 2. svoje djelatnosti,
 3. korišćenje sredstava Udruženja.

 

Član 13.

Smatraju se tajnom i ne mogu se saopštavati i objavljivati podaci od značaja za odbranu i bezbijednost čija tajna je zagarantovana Ustavom i zakonima, kao i podaci koje Upravni odbor Udruženja proglasi tajnim.

 

 

V.        ČLANSTVO

 

Član 14.

Članovi Udruženja imaju jednaka prava, bez obzira na rasnu, polnu, etničku, nacionalnu i vjersku pripadnost, političko i rodno opredjeljenje, te seksualno opredjeljenje, skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 15.

Članovi u Udruženju mogu imati status punopravnog i pridruženog člana.

 

Član 16.

Svako lice koje izrazi interes za učešće u radu Udruženja, prihvati Statut i programske ciljeve može postati član Udruženja.

Lice iz stava 1. popunjava pristupnicu kojom traži status člana u Udruženju.

 

Član 17.

Status člana stiče se odobravanjem pristupnice.

Odluku o odobravanju donosi Upravni odbor, a verifikaciju članova vrši Skupština na prvom narednom zasjedanju.

 

Član 18.

Protiv Odluke kojom se odobrava ili ne odobrava prijem u članstvo dozvoljena je žalba Skupštni u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština je dužna da u roku od 6 mjeseci odluči po žalbi.

 

Član 19.

Po odobrenoj pristupnici lice je obavezno uplatiti članarinu.

Takvo lice se upisuje u registar članova i izdaje mu se članska karta.

 

Član 20.

Prava, dužnosti i obaveze člana su:

 1. da učestvuje u svim aktivnostima prema svojim mogućnostima, znanju i stručnim sposobnostima,
 2. da odabere određenu programsku aktivnost Udruženja u kojoj će biti aktivni,
 3. da se zalaže za ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Udruženja,
 4. da pokreće inicijative za rad i djelovanje, kao i da se informiše o ukupnoj aktivnosti Udruženja,
 5. da bira i da bude biran u organe Udruženja,
 6. da uredno plaća članarinu u skladu sa Odlukom o visini članarine u Udruženju,
 7. da ne poduzima samoinicijativno bilo kakve radnje koje bi išle na štetu Udruženja.

 

Član 21.

Pridruženi članovi uživaju sva prava navedena u članu 20., osim tačke 5, da biraju i da budu birani u organe Udruženja.

 

Član 22.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. samovoljnim istupanjem,
 2. brisanjem iz registra,
 3. isključenjem,
 4. drugim načinima propisanim ovim Statutom i Zakonom.

 

Član 23.

Lice koje želi da samovoljno istupi iz članstva, podnosi Zahtjev za istupanje iz članstva Upravnom odboru.

Isto je obavezno da u zahtjevu navede razloge istupanja.

Prije istupanja iz članstva, potrebno je izvršiti sve započete obaveze prema Udruženju.

 

Član 24.

Član se briše iz evidencije ako u periodu od godinu dana neopravdano ne učestvuje u radu Udruženja.

Odluku o tome donosi Upravni odbor.

 

Član 25.

Član se isključuje iz Udruženja ako:

a) grubo krši Statut i ostale akte Udruženja,

b) djeluje suprotno programskim ciljevima Udruženja.

 

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor nakon provedenog postupka.

 

Član 26.

Protiv Odluke o brisanju iz evidencije ili Odluke o isključenju člana može se podnijeti žalba Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana primanja Odluke.

Prigovor se dostavlja Predsjedniku Upravnog odbora.

Po dostavljenoj žalbi Skupština je dužna odlučiti u roku od 6 mjeseci.

 

 

VI.        ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

1)  Skupština

 

Član 27.

Najviši organ Udruženja je Skupština.

Skupštinu čine svi punopravni članovi.

Priduženi članovi mogu aktivno učestvovati u radu Skupštine.

 

Član 28.

Skupština u Udruženju može biti redovna, vanredna i izborna.

Redovna Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

Na redovnoj Skupštini članovi se informišu o radu Udruženja, te se usvajaju izvještaji i planovi organa Udruženja u proteklom periodu od održavanja zadnje redovne sjednice Skupštine.

 

Član 29.

Vanredna Skupština se saziva po potrebi i to:

 1. kada su odnosi u Udruženju narušeni, a organi Udruženja ih ne uspiju riješiti,
 2. kada se odlučuje o strateški bitnim pitanjima za rad Udruženja,
 3. kada postoje pitanja za koje Upravni odbor procjeni da su bitna.

 

Član 30.

Izborna Skupština se saziva svake tri godine.

Na izbornoj Skupštini se biraju novi organi Udruženja, usvajaju se izvještaji o radu za protekli mandat i strateški planovi Udruženja.

 

Član 31.

Skupštinu saziva Predsjednik Udruženja.

Skuština se može sazvati i na inicijativu:

 1. Upravnog odbora,
 2. 1/3 punopravnih članova Udruženja,
 3. 1/2 pridruženih članova Udruženja.

Inicijativa se dostavlja Predsjedniku Udruženja koji je obavezan da u roku od 30 dana sazove Skupštinu.

 

Član 32.

Nadležnosti Skuštine su:

 1. odlučuje o bitnim pitanjima Udruženja,
 2. donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge opšte i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 3. daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije njegovog upisa u registar,
 4. odlučuje u drugom stepenu po žalbama članova,
 5. odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Udruženja,
 6. pregleda i potvrđuje finansijske i druge izvještaje pripremljene od strane Upravnog odbora,
 7. bira i razrješava lica ovlašena za predstavljanje i zastupanje Udruženja,
 8. bira i razrješava Predsjednika i Potpredsjednika Udruženja,
 9. bira i razrješava dužnosti organe Udruženja,
 10. odlučuje o pojedinim pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora na njegov zahtjev,
 11. imenuje stalna i povremena radna tijela, komisije, savjete i slično,
 12. odlučuje o drugim bitnim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom.

 

Član 33.

Skupština punopravno odlučuje kada sjednici prisustvuje više od polovine (minimalno 50%+1) punopravnih članova Udruženja.

Ukoliko sjednici Skupštine ne prisustvuje propisan minimalan broj punopravnih članova Udruženja, sjednica se odlaže i zakazuje nova u roku od 20 dana.

 

Član 34.

Sve odluke se donose većinom glasova (minimalno 50%+1) članova Skupštine.

U pitanjima izmjena i dopuna Statuta, kao i u pitanjima koja se odnose na pripajanje, razdvajanje, transformaciju, prestanak i druge statusne promjene Udruženja odluke se donose dvotrećinskom većinom članova Skupštine.

Odluke se donose javnim glasanjem, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.

 

Član 35.

Prije svakog zasjedanja Skupštine, na prijedlog Upravnog odbora imenuje se radno predsjedništvo.

Radno predsjedništvo se sastoji iz tri člana:

 1. predsjedavajućeg koji vodi Skupštinu,
 2. zapisničara koji vodi zapisnik sa Skupštine,
 3. ovjerivača zapisnika.

 

2)   Upravni odbor

 

Član 36.

Upravni odbor je kolektivni upravni organ Udruženja koji rukovodi radom Udruženja i koji broj pet (5) članova, u kom sastavu su Predsjednik i Potpredsjednik.

 

Član 37.

Mandat svih članova Upravnog odbora traje tri godine sa mogućnošću reizbora.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti osobe koje su aktivno angažovane u političkim partijama.

 

Član 38.

Nadležnosti Upravnog odbora su:

 1. priprema sjednice Skupštine,
 2. sprovođenje odluka, zaključaka, preporuka i ostalih akata Skupštine,
 3. donosi opšte i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 4. stara se o sprovođenju Statuta i drugih opštih i pojedinačnih akata Udruženja,
 5. priprema i predlaže izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata koje donosi ili proglašava Skupština,
 6. prati rad drugih organa i tijela Udruženja i daje prijedloge za unapređenje njihovog rada,
 7. odgovara za materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja,
 8. upravlja imovinom Udruženja,
 9. vodi dokumentaciju, poslovne knjige i druge evidencije i time obezbjeđuje pravilan uvid u poslovanje nadležnim organima i donatorima,
 10. priprema i podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja,
 11. određuje koja se dokumenta smatraju službenom tajnom,
 12. predstavlja Udruženje u javnosti u skladu sa politikom Udruženja,
 13. odlučuje u prvom stepenu,
 14. zaključuje ugovore i sporazume,
 15. rješava druga pitanja za koja ga ovlasti Skupština.

 

Član 39.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik, a u njegovom odsustvu Podpredsjednik.

Sjednice se u pravilu održavaju jednom mjesečno, a po potrebi i češće.

 

Član 40.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako sjednici prisustvuje najmanje tri člana Odbora.

Odluke se donose većinom (50% + 1) svih članova Odbora.

 

3)    Predsjednik / Potpredsjednik Upravnog odbora

 

Član 41.

Predsjednika i Potpredsjednika Upravnog odbora bira Skupština Udruženja.

Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i Predsjednik Udruženja, a potpredsjednik Upravnog odbora je ujedno i Potpredsjednik Udruženja.

 

Član 42.

Predsjednik / Potpredsjednik Upravnog odbora obavlja sljedeće dužnosti:

 1. zakazuje i predsjedava sjednicama Upravnog odbora,
 2. sprovodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine,
 3. predstavlja i zastupa Udruženje prema fizičkim i pravnim licima,
 4. obavlja i druge dužnosti za koje ga ovlasti Skupština ili Upravni odbor.

 

4)   Organizacioni oblici Udruženja

 

Član 43.

Članovi Udruženja se mogu organizovati u programske grupe, koje su osnovni organizacioni oblik programskog i akcionog povezivanja unutar Udruženja.

Odluku o formiranju programske grupe donosi Upravni odbor.

 

Član 44.

Grupa ima godišnji plan rada, koji odobrava Upravni odbor.

Najmanje jednom godišnje grupa podnosi Upravnom odboru izvještaj o svome radu.

 

Član 45.

Članovi grupe imaju koordinatora kojeg na prijedlog grupe imenuje Upravni odbor i koji je odgovoran za rad grupe.

Mandat koordinatora grupe traje u zavisnosti od programa koji se sprovodi.

 

Član 46.

Udruženje u svom sastavu može imati i druge organizaciono-pravne oblike u skladu sa Zakonom.

Udruženje može obavljati srodne i nesrodne privredne djelatnosti u skladu sa Zakonom.

Odluku o tome donosi Upravni odbor.

 

Član 47.

Udruženje može imati angažovana lica koja obavljaju djelatnost u Udruženju u skladu sa zakonima i Statutom.

Odluku o tome donosi Upravni odbor.

 

Član 48.

Udruženja može osnovati podružnice na teritoriji djelovanja u skladu sa Zakonom.

Odluku o tome donosi Upravni odbor Udruženja.

 

VII.        MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE

 

Član 49.

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja podrazumijevaju se i potrebna materijalno-finansijska sredstva koja se mogu ostvarivati samo na način kako je to propisano Zakonom i drugim aktima donijetim na osnovu Statuta.

 

Član 50.

Udruženje stiče sredstva od:

 1. članarine, koja se određuje posebnom odlukom Upravnog odbora,
 2. dotacija, priloga i poklona stranih i domaćih fizičkih i pravnih lica u skladu sa Zakonom,
 3. participacije učesnika programskih aktivnosti Udruženja,
 4. prihoda od ostvarivanja ciljeva, djelatnosti i aktivnosti Udruženja,
 5. ostalim načinima kako je to regulisano zakonima.

 

Član 51.

Udruženje, u skladu sa Zakonom, obavezno vodi odgovarajuću evidenciju, dokumentaciju, obezbjeđuje uslove i uzima obavezu prema donatorima u pogledu namjenske upotrebe i trošenja odobrenih sredstava, kao i garanciju pružanja svih informacija i ustupanja dokumenata nadležnim organima za kontrolu zakonitosti rada, u skladu sa Zakonom.

 

 

Član 52.

Upravni odbor može odlukom odrediti odgovarajuću nadoknadu za pokriće troškova licima kojima je povjereno obavljanje pojedinih poslova i zadataka u cilju ostvarivanja statutarnih ciljeva Udruženja.

 

Član 53.

Licima sa izbornim funkcijama u Udruženju može se odrediti odgovarajuća nadoknada za pokriće troškova, koje imaju u obavljanju povjerenih im poslova i zadataka, kao i nagradu za angažovanje u mandatnom periodu.

 

VIII.        IZMJENE I DOPUNE STATUTA

 

Član 54.

Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta mogu dati:

 • Upravni odbor,
 • 2/3 punopravnih članova Udruženja.

 

Član 55.

Upravni odbor je dužan da u roku od 30 dana o inicijativi iz prethodnog člana donese Odluku o pokretanju postupka za promjenu i dopunu Statuta i o svom stavu obavještava pokretače inicijative.

Protiv takve odluke dozvoljena je žalba Skupštini u roku od 30 dana.

 

Član 56.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta Upravni odbor obavezno dostavlja svim članovima Udruženja na raspravu, radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi.

Rasprava traje 30 dana od dana pokretanja iste.

 

Član 57.

Nakon rasprave Upravni odbor na osnovu mišljenja, prijedloga i primjedbi rasprave, utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i dostavlja ga Skupštini na razmatranje.

 

IX.        PRESTANAK RADA

 

Član 58.

Udruženje prestaje sa radom:

–        na način utvrđen Zakonom,

–         odlukom Skupštine Udruženja.

 

Član 59.

Inicijativu za prestanak rada može podnijeti:

–        Upravni odbor,

–        2/3 punopravnih članova Udruženja.

Inicijativa punopravnih članova, za prestanak rada Udruženja, mora biti pisano obrazložena i dostavljena Upravnom odboru.

 

Član 60.

Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja u roku od 15 dana od donošenja Odluke o prestanku rada Udruženja obavještava nadležni organ o prestanku rada Udruženja radi brisanja iz registra udruženja.

 

Član 61.

Odlukom Skupštine o prestanku rada Udruženja, odrediće se i Odluka o postupku sa imovinom Udruženja, u skladu sa Zakonom.

 

 

X.        PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 62.

Izabrani organi i tijela Udruženja konstituisaće se i donijeti akta neophodna za svoj rad u roku od 45 dana od stupanja na snagu Statuta.

 

Član 63.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja donešen 26.11.2005. godine.

 

Član 64.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona.

Predsjedavajući Skupštine

Viktor Bjelić