CZZS | Informisanje i učešće javnosti u oblasti životne sredine
4147
page,page-id-4147,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Informisanje i učešće javnosti u oblasti životne sredine

Centar za životnu sredinu je u junu 2013. godine pokrenuo rad Arhus centar za informisanje, učešće javnosti u donošenju odluka i pravnu zaštitu u oblasti životne sredine uz finansijsku podršku EU i Misije OSCE u BiH je.

Glavni cilj Arhus centra je da unaprijedi implementaciju Arhuske konvencije u BiH i da bude veza između javnih organa i šire društvene zajednice, a naročito na lokalnom nivou.

Misija Arhus centra je da:

 • prikuplja, analizira, obrađuje i razmjenjuje informacije iz oblasti životne sredine sa svim zainteresovanim stranama,
 • obrazuje zainteresovane strane u oblasti prava na zdravu životnu sredinu,
 • podstiče transparentnost rada organa uprave i aktivno učešće građana u odlučivanju po pitanjima životne sredine
 • pruža pravnu podršku civilnom društvu po pitanju zaštite prava iz oblasti životne sredine.

 

 

 ??

Kancelarija Arhus centra je otvorena za građane, predstavnike udruženja i institucija koji žele da se kvalitetno i pravovremeno informišu o pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine, te da se adekvatno pripreme za uključivanje u procese donošenja odluka.

Usluge koje Arhus centar pruža su:

 • olakšavanje pristupa informacijama za građane, predstavnike udruženja i institucija,
 • pomoć u ostvarivanju prava na učešće u donošenju odluka o životnoj sredini,
 • podrška u pravnoj zaštiti ljudskih prava u oblasti životne sredine,
 • podrška organima javne uprave na svim nivoima u BiH da ojačaju svoje resurse za ispunjavanje obaveza koje su preuzete od strane BiH ratifikacijom Arhuske konvencije,
 • podrška javnim i privatnim preduzećima u procesu ranog uključivanja javnosti kroz konsultacije i donošenje odluka o planiranim projektima  i zahvatima koji mogu imati uticaj na životnu sredinu,
 • tehničku podršku za građanske inicijative,
 • stručnu pomoć u zastupanju građanskih interesa u složenijim pitanjima životne sredine,
 • davanje pouzdanih informacija o životnoj sredini medijima.

 

Ključnu ulogu u radu Arhus centra imaju nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine i lokalne samouprave koje trebaju praktično da implementiraju Arhusku konvenciju. Podizanjem kapaciteta organizacija civilnog društva, unaprijediće se njihove vještine za objektivno i argumentovano zastupanje javnog interesa u oblasti životne sredine.